Dagvattenmagasin NS24

Teknikbyggnad till Norra länken

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
WSP, Trafikverket

Plats:
Solna, intill Norra Länken vid gränsen mot

Stockholms stad

Tid:
Färdigställt 2016

Info:

Projektgrupp: AnnaMaria Berggren, Anna Berglund,
Erik von Matern (UA), Filipa Reis, Fredrik von Matern,
Petra Mann (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Fotograf: Johan Fowelin

Publicerat på Archdaily 2017

Publicerat på Divisare 2017

Publicerat på Baunetz 2017

Publicerat i tidskriften Rum december 2016

Om projektet

Om projektet

Trafikverket behövde öka Norra Länkens avvattningskapacitet genom att bygga ett magasin där dagvattnet från de starkt trafikerade genomfartslederna E20 och E4 kan fördröjas och renas innan det leds vidare till Mälaren.

 

Förutsättningar

NS24 skiljer sig från andra dagvattenmagasin genom att vara placerat ovan mark, i suterräng. Det ligger i blickfånget från den intensivt trafikerade omgivningen, inte minst från Rörstrandsgatan i Stockholm. Därför ställde Stockholms Stad höga krav på byggnadens utformning.

 

Utformning

Fasadskivorna är monterade mellan horisontella band av trögrostande stålplåt vars framkanter är svagt vinklade med varierande ytterkonturer. Planteringsvajrar är spända mellan stålbanden och bildar en oregelbunden yta där växter kommer att breda ut sig och bilda ett grönt yttre skikt framför fasaden. Växterna vattnas av det renade vattnet från magasinet.

Genom denna utformning tillgodoses flera olika önskemål:

• Magasinet får ett prydligt yttre mot angränsande gator och trafikleder, för gående, bilister och tågresenärer.

• Klängväxter associerar till Karlbergsvägens stadsmiljö med växtklädda fasader.

• Växterna fungerar som klotterskydd.

• Den växtklädda fasaden samspelar med den gräsbevuxna sluttning där magasinet är placerat.

• Den oregelbundna yta som bildas av vajrarna associerar till naturens mångfald.