Klocktornet

Återuppbyggande

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret

Plats:
Hagastaden, Stockholm

Tid:
2013 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Annariikka Kingdon (HL), Erik von Matern (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Café Klocktornet är ett genomförandeprojekt i Hagastaden, där ON Arkitekter är samordnande konsult åt Exploateringskontoret. När Hagastaden står klar blir detta den nya stadsdelens enda kulturhistoriska och byggnadsantikvariska minnesmärke från Norra Stationsområdet. Projektet inbegriper expeditionshusets torndel och trapphus. Tornet flyttas av praktiska skäl och återuppbyggs i södra änden av den planerade Norra Stationsparken. Klocktornet ska inte enbart vara ett minnesmärke utan även en mötesplats.

Förutsättningar:
Ursprungligen var det meningen att klocktornet enbart skulle stå som ett minne av den tidigare godsstationen. Under projektets gång har Fastighetskontoret tillträtt som förvaltare och fört fram kravet att det även ska fungera som året-runtcafé med de utrymmen som krävs.

Utformning:
Sockeln och den exakta placeringen av tornet anpassas till markplaneringen av parken. På sommaren kan uteplatserna på den lilla torgytan framför entrén nyttjas.

Byggnaden får murade 1,5-stens bärande ytterväggar i renässansförband, lika originalet. Teglet är i det gamla stortegelformatet. Klocktornets exteriör består av två delar: det gamla återuppbyggda tornet och den nya volym som ”ersätter” expeditionsbyggnaden. Det ska tydligt synas vilken som är vilken. Traditionella konstruktionsmetoder används så långt det är möjligt. Exempelvis tillverkas byggnadsdelar som fönster enligt originalutförandet, som 2-glasfönster med kulturglas.

Rött återanvänt stortegel – det enda byggmaterial som finns kvar från expeditionsbyggnaden – används till de väggar som återuppbyggs lika originalet och putsas på insidan. Takbeläggningen utförs av enkupiga taktegelpannor, lika originalet. Övriga konstruktioner – väggar, fönster, sockeln av grå granit med pikhuggen yta, etc. – baseras på inventeringen och uppmätningen på plats samt de originalritningar som har hittats. Entréporten av ek är en tolkning av tidstypiska ekdörrar.

Den nya fasaden utförs i nytillverkat stortegel, som genom dubbelbränning, så kallad blådämpning, får en avvikande, grå kulör. Stenarna har samma format som det återanvända teglet för att möjliggöra en bärande konstruktion i murförband.