Life City

Kontorsbyggnad i Hagastaden

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Atrium Ljungberg

Plats:
Hagastaden, gränsen mellan Solna och Stockholm

Tid:
2014 – c:a 2020

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Annariikka Kingdon (HL),
AnnaMaria Berggren, Cristian Fredes,
Erik von Matern (UA), Filipa Reis,
Gianluca Pompili, Jochum Beckeld,
Katarina Grånäs, Lars Westerberg,
Malin Westin Sandström, Maria Kraffczyk

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Atrium Ljungberg ska bygga ett nytt kontorshus i Life Science-klustret vid Nya Karolinska Sjukhuset. Uppdragsgivarens mål är att Life City ska bli en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle, ett nytt centrum för vetenskap och innovation.

Förutsättningar:
Platsen där Life City byggs är mycket synlig i västra delen av Hagastaden. Den är lätt att nå med bil, kollektivtrafik och cykel. Tomten har en byggrätt på c:a 33 000 kvm BTA och c:a 22 000 kvm LOA.

Hela tomten ligger ovanför motorvägens och järnvägens tunnlar. Detta ställer flera olika krav på byggnaden:

  • Husets grundläggning måste följa tunnelväggarna.
  • Eftersom farligt gods transporteras på motorvägen ställs höga krav på konstruktionens explosionsmotstånd.
  • Då av- och påfartsramper kommer att passera intill och genom byggnaden begränsas antalet platser för entréer, inlastning etc.
  • Samtidigt önskas ett garage under jord med förbindelse till grannfastigheten.
  • En lätt fasad ska användas på grund av de tekniska förutsättningarna.
  • Byggnadsdjupet blir stort, vilket kräver noggrant arbete för att säkerställa lämpliga dagsljusnivåer inomhus.

Utöver de förutsättningar som ges av läget över tunnlarna påverkas byggnadens utformning av krav på miljö och energieffektivitet:

  • Innovativa lösningar för solavskärmning ska eftersträvas för att minimera behovet av kyla.
  • Byggherren vill att byggnaden får en hög miljöcertifiering enligt BREEAM. Miljömässigt hållbara lösningar ska eftersträvas när det gäller energianvändning och material.

Utformning:
Kommunen ställer krav på att bottenvåningen längs den långa huskroppen ska kunna rymma utåtriktade verksamheter, i enlighet med Hagastadens gestaltningsprogram, till exempel serveringar och butiksentréer.