Östra Mynningen

Förslagen utformning av Bellmansterrassen

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret

Plats:
Hagastaden

Tid:
Pågående

Info:
För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erin von Matern, 08-599 090 88

Om projektet

Bakgrund:
ON Arkitekter har ombetts att göra en skissutredning angående utformning och gestaltning av Bellmansterrassfronten och området mellan denna och Uppsalavägen.

Norra länken projekterades innan planeringen för Hagastaden påbörjats. Utbyggnaden av Hagastaden innebar att Norra länkens tunnlar förlängdes västerut i det s k INS-projektet, (Intunnlingen Norra Station). Det ursprungliga läget för Norra länkens tunnelmynning samt senare av och påfartsmynningar i dess förlängning inom INS-projektet bestämdes av geometrin från en planerad cirkulär trafikplats/rondell österut.

Detta är bakgrunden till tunnelmynningarnas läge och geometri samt en mur som byggts kring tunnelrören.

I Dp1 beskrivs en uppbyggd terrass, Bellmansterrassen, som till större delen täcker de byggda bågformade mynningarna. Området för kommande Dp2 planerades, närmast terrassen, planerades vid den tiden fortfarande som en större cirkulär trafikplats.

För att öka exploateringen i kommande Dp2 byttes inriktningen från en monumental cirkulationsplats till en T-korsning för Uppsalavägen och Norra Stationsgatan/Sveavägen kantad av kvartersbebyggelse. På grund av grundläggningsproblem, Norra Länkens tunnlar var inte förberedda för bebyggelse, kan ytan mellan Bellmansterrassen och Uppsalavägen inte bebyggas. För att kvarterslivet längs Uppsalavägen inte ska brytas har SBK föreslagit en inbyggnad av området med en front mot gatan och en park på taket. Lösningen kallas ‘keps”.

Under arbetet med SH 2.0 har Exploateringskontoret funnit att Bellmansterrassens front måste ligga längre västerut än vad som beskrivs i Dp1 av grundläggningsskäl. Grundläggningen var omöjlig med kravet att trafiken måste kunna fungera oavbrutet. Tunnlarna har öppnats för trafiken under våren 2016.

Detta innebär att en än större del av cirkulationsplatsens gestaltande murar och mynningar exponeras och därmed ökar behovet att lösa gestaltningen där dessa hanteras.

Föreliggande utredning föreslår ett alternativ till “kepslösningen” utifall denna inte kan realiseras. Dvs en “plan B”, en strategi för vad Systemhandling för Dp1 lämnar som förutsättning och möjlig alternativ lösning till Dp2.

Förslagen lösning:
ON Arkitekter har kommit fram till en lösning i skisstadiet. I förslagen lösning reduceras terrass och garage mot öst och DP2.

Skissen presenterar en sluttning och yta planterad med träd. Denna sluttning täcker över tunneltaket. Högpunkten täcker påfartsrampens tak och stödmurar behövs mot på- och avfartsrampen.

Murfronten och dess räcke utformas likt övriga trappor och murar i Norra kvarteren.

Fönsteröppningar har skissats som ljusinsläpp till garaget. Området vid gatan planteras med träd på påfartsrampens tak enligt illustration.